Byggeprosesser er krevende; det lønner seg å leie inn proffe hjelpere

Byggeprosesser er fulle av krav, regelverk og kontrakter. De fleste byggherrer ser seg tjent med å la profesjonelle håndtere krevende oppgaver som de ikke selv har verken tid eller kompetanse til. ART arkitekter og ingeniører har både fagkunnskapen og de gode rutinene som skal til. 

Prosjektledelse
ART tilbyr prosjektledelse helt fra forberedende fase med søknader, anbudsforberedelser, budsjettering, framdriftsplan og kontraktsinngåelser. I byggetiden har prosjektleder ansvar for framdrift, økonomi, byggemøter og rapportering.

Byggeledelse
Byggeleder fører tilsyn og kontroll med entreprenørenes arbeid og materialbruk gjennom hele byggeperioden. Hensikten er å sikre at prosjektet oppfyller de kvalitetskravene som er gitt i regelverk og kontrakter. Byggelederoppdrag utføres i henhold til NS 8403.

Byggherreombud
Byggherreombudet er byggherrens profesjonelle hjelper ved totalentrepriser. Byggherreombudet bistår i kontraktsforståelse og -inngåelse, anbudsdokumenter og tilbudshåndtering, samt SHA i henhold til Arbeidsmiljøloven. ART kan påta oss oppgaven som Byggeherreombud i alle prosjekter der vi ikke har andre oppgaver og/eller interesser.

Prosjektenighet 
Mange byggesaker har, avhengig av øynene som ser, både positive og negative konsekvenser. Kompleksitet forsinker beslutningsprosessen, og fører ofte til negativitet og fordyrende kompromisser underveis. ART har ved flere anledninger vært leid inn for å se på saken med friske øyne, og skape en felles forståelse av behovet og de nye mulighetene. Resultatet er bedre beslutninger og et bedre optimalisert prosjekt.