Prosjekter

Prosjekter  » Detaljplan for Myren boligfelt, Spjelkavik

Detaljplan for Myren boligfelt, Spjelkavik

img

Lokalisering
Planområdet ligger i Spjelkavik, Ålesund kommune.

Mål med planarbeidet
Bolig, småhusbebyggelse og 4-mannsboliger med nødvendige funksjoner.

Planområdet
Planområdet består av eiendommene gnr./bnr. 24/3, 24/116 og 24/109, og utgjør om lag 56 daa.

Planstatus
Området er i gjeldende planer regulert til boligformål. I tillegg gjelder kommunedelplanen sin arealdel for Ålesund, 2016-2028 og relevante temaplaner og kart.
Regulering: Planen vil erstatte deler av følgende planer
1. Bebyggelsesplan for Spjelkavikgjerdet – 1504229A (1996)
2. Spjelkavik sentrum- Myrabakken – 1504413 (1995)
3. Spjelkavik øst II, reg.plan m/best – 1504229 (1975)
4. Bebyggelsesplan, endring av felt BE 1, BE 3 og BT 1 - 1504229C (1997)
5. Spjelkavik - Vegsund del 1, reg.plan m/best. – 1504275 (1980)

Dispensasjon
Det er ikke kjent at det er gitt dispensasjoner som kommer i konflikt med planarbeidet.

Konsekvensutredning
Framlegg til arealbruk er i all hovedsak avklart i overordnet plan og detaljplanen vil være i samsvar med denne. Planlagt tiltak er vurdert til å ikke medføre vesentlige virkninger for verken miljø eller samfunn, jf. §10 i KU-forskriften. Vi mener derfor det ikke kreves konsekvensutredning for detaljplanen.

Oppstartsmøte med kommunen
Det er avholdt oppstartsmøte med kommunen 11.06.2021
• Referat fra oppstartsmøtet: Se lenke, jf. vedlegg

Informasjon og medvirkning
Det vil bli sendt varsel om oppstart til offentlige myndigheter, naboer og gjenboere, kunngjøring i lokal avis og på nettet, i samsvar med pbl. § 12-8.
For nærmere informasjon ta kontakt med Eva Gjørtz Birkevold hos ART, mob. 411 03 9 03 eller e-post eb@a-r-t.no. Det vil bli vurdert informasjonsmøte i forbindelse med offentlig ettersyn.

Mer informasjon
Møtereferat fra oppstartsmøtet 17.09.2020, varslingsbrev, planinitiativ og kart vil bli lagt ut på Ålesund kommune sine nettsider under kunngjøringer og på ART sin nettside under kunngjøringer.
Vi ber om å få konkrete innspill fra NVE vedkommende naturfare og avklaring av grunnforhold.

Innspill til varsel om oppstart
Innspill til planarbeidet kan sendes til:
ART på e-post til: eb@a-r-t.no
Eller pr post til adresse: ART arkitekter og ingeniører AS, Langelandsvn 17, 6010 Ålesund
Frist for innspill blir satt til 14.10.2021. Merk innspillet med 5448 Myren
Alle mottatte dokument og innspill blir sendt kommunen sammen med planframlegget.

Videre sakshandsbehandling
Etter at fristen er ute, vil plandokumentene bli utarbeidet for deretter å bli sendt til kommunen for saksbehandling. Etter behandling i kommunen blir plandokumentene lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli mulighet til å komme med merknader til planframlegget før videre politisk behandling og vedtak.

Vedlegg (lenker til nedlasting):
Oversiktskart
Detaljplan for Myren boligfelt – plangrense - komplan_2021.09.10
Detaljplan for Myren boligfelt – plangrense - regplan_2021.09.10
Detaljplan for Myren boligfelt – plangrense - kart_2021.09.10
Detaljplan for Myren boligfelt – plangrense - ortofoto_2021.09.10
Referat fra oppstartsmøte med Ålesund kommune_2021.07.02